خنده ی ما جای خورشید را خواهد گرفت، حتی اگر تاریکی شب به بلندای یلدا باشد.